Vasalemma Offroad Rally 2022 Seikluse juhend

Vasalemma Offroad Rally 2022 Seikluse juhend

 

 1. Seikluse määrang ja korraldaja

1.1 „Vasalemma Offroad Rally“ korraldab MTÜ Ragnar Off-Road House, 10-12. juunil 2022, mille raames toimub 10. juuni „Vasalemma Offroad Rally Seiklus 2022“ (edaspidi „Seiklus“).

1.2 Seiklusel saab osaleda autodega (Turist), Enduro-ga (Enduro Turist) ja ATV-dega (ATV Turist)

1.3 Seikluse ametlik infokandja on internetis aadressil www.wasalemma.ee ja www.offroad.ee ning infotahvlil võistluskeskuses.

1.4 Seikluse ametnikud:

1.4.1 Seikluse peakorraldaja: Ragnar Sarapuu + 372 50 26 098

1.4.2 Seikluse peakohtunik: Ermi Peets + 372 566 56 131

1.4.3 Seikluse läbiviija: Ermi Peets + 372 566 56 131

1.4.4 Rajameistrid: Ragnar Sarapuu ja Ermi Peets.

1.4.5 Sekretariaadi telefon: +372 50 90 585 Arto Künnapas

 1. Seikluse programm

2.1. 08.06.2022 kell 23.59 lõpeb seltskondade registreerimine internetikeskkonnas.

2.2. 10.06.2022 kell 9.00 kuni 10.00 toimub seiklejate mandaat ja registreerimine kohapeal.

2.3. 10.06.2022 kell 10.00 toimub seiklejate koosolek ning starditakse võistluskeskusest.

2.4. 11.06.2022 kell 19.00 autasustamine ja seikluse auhindade loosimine kohalviibivate osalejate vahel.

 1. Seikluse üldkirjeldus

3.1. Seiklus toimub Harjumaal, Lääne-Harju vallas.

3.2. Seikluse keskus asub Vasalemma Offroad Rally 2022 võistluskeskuses, Vasalemma Rallikrossirada, Lääne-Harju vald, Vasalemma: 59.23514, 24.2859

https://www.google.com/maps/place/Vasalemma+Rallikrossirada/@59.233282,24.280455,9z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe75d8ce2a850b93f!8m2!3d59.2332817!4d24.280455?hl=en-US

 1. Osalemise tingimused

4.1. Seltskonnaliikmetelt nõutavad dokumendid:

4.1.1. Juhiload (piloot), juhtimisõiguse olemasolu eest vastutab piloot.

4.1.2. Sõiduki registreerimistunnistus ja kehtiv TÜV.

4.1.3. Kehtiv liikluskindlustuse poliisi väljatrükk.

4.1.4. Turist, Enduro Turist ja ATV Turist klassil peab kaasas olema interneti ühendust ja GPS-i omav nutitelefon. Iga seltskond peab ise jälgima, et telefonil jätkuks voolu ürituse lõpuni. Seikluse ajal telefoni vahetada EI SAA. Seiklus toimub kasutades NUTILOGI äppi. Äpp toimib nii Android kui Iphone telefoni peal: äppi leiad nii Play poest kui ka App Storest.

4.2 Kõikide seltskondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest seikluse reeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru saanud juhendis sätestatust. Seltskonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste ja nõuete eiramiste eest seikluse ajal vastutab piloot (kodanik, kes andis käesolevas punktis loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja).

4.3 Kolmandatele isikutele ja kaasseiklejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitaja.

4.4 Kõik seltskonnad viibivad trassil omal vastutusel.

4.5 Seikluse korraldaja ei vastuta seltskonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.

4.6 Reklaam:

4.6.1 Korraldaja reklaamid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud masinale enne starti, rikkumisel rahatrahv 200€.

 1. Tehnika ja seltskonna koosseis

5.1. Autod ja ATVd peavad olema 4×4 veovalemiga, Enduro tagavedu, tehniliselt korras ja kehtiva ülevaatusega.

5.2. Turist, Enduro Turist ja ATV Turist varustusse peab kuuluma:

5.2.1. Esmaabipakend.

5.2.2. 2 kg tulekustuti (gaas või pulber) v.a. Enduro.

5.2.3. Vähemalt 5 m pikkune puksiirköis, v.a. Enduro.

5.2.4. TURIST masinas vähemalt 9 cm laiune puukaitsevöö, v.a. Enduro.

5.2.5. ATV TURIST masinas vähemalt 5cm laiune puukaitsevöö, v.a. Enduro.

5.2.6. Seltskonnaliikmetele pole soolisi ega ealisi piiranguid.

5.2.7. Seltskonnaliikmete arv on piiratud sõiduki tehnilises passis märgitud istekohtade arvuga.

5.2.8. Seltskond peab koosnema ühest autost või kahest ATV-st ja Enduro-st (võimalik ka erand).

 1. Registreerimine ja osavõtumaksud

6.1. Seiklusele registreerumine toimub internetis: http://www.autosport.ee/4x4reg/

6.2. Osavõtumaksud:

6.2.1. Kuni 08.06.2022 kella 23:59ni registreerimine interneti keskkonnas

TURIST 150 €/sõiduk, ENDURO 100 €/sõiduk, ATV 100 €/sõiduk .

6.2.2. Registreerimine kohapeal

TURIST 180 €/sõiduk, ENDURO 120 €/sõiduk ja ATV 120 €/sõiduk.

6.2.5. Osavõtumaks tasutakse korraldaja arveldusarvele (MTÜ Ragnar Off-Road House, reg. nr. 80573201, LHV pank IBAN EE727700771004719082, kontakttelefon: +372 5026098, info@offroadhouse.ee ) või kohapeal sularahas/kaardiga.

Registreerimise osavõtumaks sisaldab võistluse sümboolikaga särki Turist x2, Enduro x1 ja Atv x1.

NB! Selgitusse märkige seltskonna nimi ja klass. Makse tasumisel veenduge, et see laekuks tähtaegselt ning õigele adressaadile.

6.3. Registreerunuks loetakse seltskond, kellelt on laekunud korrektselt täidetud registreerumisankeet ning vastavalt registreerumise tingimustele makstud osavõtumaks.

6.4. Registreerunud ja osavõtumaksu tasunud seltskondadele, kes seiklusel ei osale, osavõtumaksu ei tagastata !

6.5. Eraldi loodushoiu deposiiti korraldaja ei kogu, aga registreerimisankeedi allkirjastamisega kinnitab seltskonna esindaja, et kohustub korvama kõik seltskonna poolt tekitatud kahjud.

 1. Seikluse käik

7.1. Starti lubatakse mandaadi läbinud seltskonnad.

7.2. Seikluse käiku puudutav info avaldatakse mandaadis, pilootide briifingul ja/või stardis.

7.3. KUIDAS KASUTAN SEIKLUSE ÄPPI

1. Lae äpp oma telefoni
2. Installi Seikluse äpp Nutilogi (Luba äpil kõiki asju mida ta küsib).
3. Ava äpp, esmakordsel kasutusel tuvasta end google konto või telefoni kaudu.
4. Vali loetelust sobiv seiklus Vasalemma Offroad Rally 2022.
5. Pane tiimile nimi ja liitu.
6. Näed ekraanil punktide loendit.
7. Jõudes sobivasse punkti vali loetelust punkt ja vali vastuste hulgast õige vastus.
8. Punkti fikseerimiseks libista ekraani ülaosas olev „slider“ vasakult paremale. Iphone puhul vali õige vastuse variant ja libista õige vastus vasakult paremale.
9. Punkt ongi fikseeritud.
10. Võistluse lõpetamiseks vali menüüst finish ja vali täht F. Aeg läheb siis automaatselt lukku.

 1. Tulemused

8.1. Tegemist on hobiklassiga, kus ei määrata üldiselt paremusjärjestust aga esmakordselt teeme Vasalemma Offroad Rally poodiumi kolmele parimale TURIST, ENDURO ja ATV klassis lisakatse läbimise põhjal. Seikluse eesmärgiks on pakkuda põnevat ajaviidet, mis sisaldab ka sportklassidele sarnaseid võistluselemente.

Seiklus loetakse lõppenuks, kui on läbitud kõik kontrollpunktid ja lahendatud ülesanded või seikluse ajaline limiit on lõppenud.

 1. Karistused

9.1 Vaata „Vasalemma Offroad Rally 2022 juhendi lisa 1“ karistuste koondtabel.

 1. Loodushoid

10.1. Seiklusel osalemise põhi eelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse ja ohutus.

10.2. Vintsimine kasutades kinnituspunktina puud on lubatud ainult puukaitsevööga, puude pikali tõmbamine vintsimisel on rangelt keelatud. Vaata „Vasalemma Offroad Rally 2022 juhendi lisa 1“ karistuste koondtabel.

10.3. Keelatud on vintsida elektrimastidest, raudtee taristust ja kontrollpunktidest.

10.4. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm.).

Reostuse kõrvaldab ning vajadusel korvab tekkinud lisakulutused reostuse põhjustanud seltskond.

10.5. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on kasvavate, elus puude langetamine ja murdmine. Tekitatud kahju hüvitab hiljem otseselt või kaudselt kahju põhjustanud seltskond.

10.6. Mootorsae kasutamine on keelatud.

10.7. Laagrialas on kohustuslik kasutada vedelikku mitte läbi laskvat aluskatet mõõtmetega vähemalt 3×4 meetrit kogu võistlussõiduki [sõidukite] all. Kogu laagris pargitud aja peab võistlussõiduk olema aluskattel. Antud reegli rikkumisel rahatrahv 50 eurot. Korduva rikkumisega kaasneb võistluselt kõrvaldamine.

10.8. Raudteed on lubatud ületada ainult selleks ettenähtud kohtades !

 1. Teated ja muu

11.1. Ametlikud teadaanded ja muudatused juhendmaterjalis edastatakse seltskonnale briifingul või registreerumisel märgitud mobiiltelefonil. Seikluse ametlikuks infoks loetakse ka kõik briifingul antud korraldused ja selgitused.

11.2. Korraldaja poolt seiklusrajale/ülesõitudele paigaldatud infotahvlitel olev info täiendavate kiirusepiirangute või muude liikumisreeglite kohta on seiklejatele kohustuslikuks täitmiseks. Infotahvlite märgistust tutvustatakse briifingul.

11.3. Kui näete rajal olles rikutud kontrollpunkti tähiseid või piirdelinte, tekitatud looduskahju, peate sellest koheselt informeerima seikluse korraldajaid (helistama sekretariaati), vastasel korral võidakse lugeda Teid endid süüdlaseks.

11.4. Seikluse katkestanud seltskond peab sellest informeerima korraldajaid (helistama sekretariaati).

11.5. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi seikluse toimumise ajas ja kohas, ajakavas ja käigus. Korraldajal on õigus eemaldada käesolevat juhendit mitte täitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad seiklejad.

11.6. Kõik antud juhendiga mitte määratletud faktid ja probleemid lahendab peakohtunik.